r Drr Haikfiusch

Müddlmöör, mm Müddlmöör
tschemmstde nuckten henn ont hör.
Plutzzlüch dutt düch eubarruschn
hickke harck: drr Haikfiuschn,
peißßdt dür app diss gontzze Beunn,
dönn deun Pimmbul üßßd ühm pvill ze kleun.

hai.jpg (13555 Byte)

aus: "Koeppel´s Tierleben", erschienen in der Reihe "Salto", Verlag Klaus Wagenbach 1991